Termes del servei de ReformaM - Mallorca

1. Avís i Informació Legal i la seva acceptació
El present avís legal regula l'accés i l'ús del servei del lloc web Reformam.com (en endavant, el "Web") que REFORMAM NETWORK 2010, SL amb CIF B57679714, inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca al tom 2436, foli 181, full PM66389, inscripció 1 ª. Correu electrònic de contacte Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla (d'ara endavant, "Reformam") posa a disposició dels usuaris d'Internet interessats en els seus serveis i continguts (d'ara endavant, els "Usuaris").
La finalitat del lloc web és oferir als seus usuaris els millors professionals de l'illa en el sector d'obres i reformes en general. Reformam podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i / o configuració del web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.
La utilització de la Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per Reformam en el moment en què l'Usuari accedeixi a la web. Així mateix, Reformam posa en coneixement dels usuaris d'aquesta Web que aquestes Condicions Generals d'Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar la web, ja que aquell pot patir modificacions.
La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

2. Condicions d'accés i utilització del Lloc Web
L'Usuari es compromet a fer un ús diligent del web i dels serveis accessibles des del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, si és el cas, condicions particulars que puguin ser d'aplicació , així com mantenint el degut respecte als altres usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquesta pàgina web.
En aquest sentit, l'Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en la web amb fins il lícits i / o expressament prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús així com a les condicions particulars que, si s'escau, s'habilitin, que siguin contraris als drets i interessos de Reformam, els seus membres i / o tercers, i haurà de respondre davant d'aquests en cas de contravenir o incomplir les dites obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de "virus informàtics "), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en la web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic, dels seus membres o de qualsevol usuari del web. Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, Reformam condiciona la utilització d'alguns dels serveis a la prèvia cumplimentació del corresponent registre d'Usuari.
L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'usuari ha d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'Usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per Reformam. En el cas que l'usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers haurà de posar aquesta circumstància en coneixement de Reformam el més aviat.
Aquest registre s'efectuarà en la forma expressament indicada al propi servei.
Tota la informació que faciliti l'Usuari a Reformam haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a Reformam permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real del Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pogués causar a Reformam oa tercers per la informació que faciliti.
De conformitat amb la política anti-spamming de Reformam, l'Usuari s'obliga a abstenir d'utilitzar i recollir dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en la Web per a la realització d'activitats amb fins promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe ia través de qualsevol suport no sol.licitats ni prèviament consentits per Reformam i / o els interessats.
L'Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat
Llevat dels casos expressament descrits en les Condicions Generals d'Ús i la resta del marc normatiu, de la web, Reformam no es responsabilitza pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure a la falta d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions que poguessin tenir les informacions i serveis continguts d'aquest web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.
Reformam exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que puguin deure als serveis prestats per tercers a través d'aquesta Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les peticions de servei, i concretament, a manera enunciatiu i no limitatiu : pels actes de competència deslleial i publicitat il.lícita com a conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del web, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i / o actualitat dels continguts transmesos , difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d'aquesta web. L'empresa Reformam ofereix un servei d'intermediació via la seva pàgina web és la seva única obligació subscrita posar en contacte a l'usuari amb el professional, en conseqüència i en actuar com a intermediari Reformam no intervé de cap manera en les negociacions dutes a terme entre usuari i professional. Per això, Reformam no serà en cap cas responsable del treball realitzat per l'empresa / professional al particular / usuari; ni del compliment de les obligacions del particular / usuari amb l'empresa / professional, eximint expressament l'usuari i professional de qualsevol desavinença que pogués sorgir entre tots dos a Reformam.

4. Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació del servei del Portal i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix, Reformam i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Palma de Mallorca.

5. Butlletí i comunicacions electròniques comercials
La subscripció al servei de Reformam suposa per part de l'usuari la subscripció al butlletí electrònic i push digital que pogués crear en el futur on s'inclouen les notícies i novetats més rellevants de la web i de les obres i reformes. En aquest sentit, l'Usuari consent i accepta la recepció dels mateixos. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment per l'usuari, a través de les vies que Reformam posa a disposició de tots els usuaris amb aquesta finalitat.

6. Declaració de propietat industrial i intel lectual
Queden reservats tots els drets d'explotació. Aquest lloc Web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel.lectual i industrial.
Tots els continguts que es mostren en aquesta web i en especial, articles, bases de dades, estudis comercials, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, codi en llenguatge, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel lectual i industrial titularitat de REFORMAM NETWORK 2010, SL i / o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la web.
Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d'explotació. L'ús no autoritzat dels materials i informació continguda al Lloc Web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel lectual o industrial i d'altres lleis aplicables.